ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

សេចក្ដីប្រកាស

នីតិវិធីគយ

វីដេអូ

ការបោះពុម្ភផ្សាយ

ឧបករណ៍គយ

តាមដានស្ថានភាពប្រព្រឹត្តកម្មប្រតិវេទន៍គយក្នុងប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដា

ឧទាហរណ៍: 123456789

ឧទាហរណ៍: 30/12/2015

ឧទាហរណ៍: ABC123ប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិកគយ| e-Customs


តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ២០១៧

(អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ មករា ២០១៧)
ស្វែងរកមុខទំនិញទីនេះ

លេខកូដ AHTN ឬ​ បរិយាយមុខទំនិញ


ស្ថានភាពវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញ ទម្រង់ D

វាយបញ្ចូលលេខ CO